» начало   » новини   » връзки   » контакти
   
   
За дружеството
Предмет на дейност
Управление
Дъщерни дружества
За акционера
Финансови отчети
   
       
 
Предмет на дейност

Предметът на дейност на „Български транспортен холдинг” АД е:

1. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; участие в стратегическото управление на тези дружества.
2. придобиване, управление и продажба на облигации;
3. придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва;
4. финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва;
5. собствена производствена и търговска дейност.

 

- Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества:

„Български транспортен холдинг” АД следва политика на оптимизиране на своя портфейл. Общото събрание на акционерите, проведено на 28.06.2002 г. прие, че задачата, включена в стратегията относно инвестиционната политика на Холдинга по отношение на формирането на оптимални пакети акции в дъщерните дружества е изпълнена.
Участието в други дружества или в управлението на дружества е основна цел на инвестиционната дейност на Холдинга. „Български транспортен холдинг” АД участва в управлението на 18 дъщерни компании и притежава инвесстиции в 5 други предприятия.
„Български транспортен холдинг” АД осъществява активно участие в стратегическото управление на дъщерните дружества чрез оказване на съдействие и компетентна експертна помощ при тяхното бизнес- планиране, формиране и осъществяване на инвестиционна политика и закупуване на нови транспортни средства, инсталиране и въвеждане в експлоатация на ново оборудване и съоръжения, единна счетоводна политика; маркетинг и продажби; специализирани консултации; обучение на кадри.

 

- Привличане и отдаване на заемни средства:

На основание и при спазване нормите на чл. 280 от Търговския закон чрез вътрешна депозитно- кредитна политика „Български транспортен холдинг” АД осигурява от една страна обезпеченост на собствена оперативната самостоятелност на Холдинга чрез привличане на временно свободни средства от дъщерните дружества и от друга страна осигурява кредитиране за подпомагане изпълнението на бизнес- задачите на дъщерните дружества.