» начало   » новини   » връзки   » контакти
   
   
За дружеството
Предмет на дейност
Управление
Дъщерни дружества
За акционера
Финансови отчети
   
       
 
Новини

Протокол от заседание на Управителния съвет
Актуализирана покана за свикване на ОСА
Актуализиран дневен ред на ОСА
Актуализирани писмени материали по дневния ред на ОСА
Актуализирани образци от пълномощни за представителство на ОСА за физически лица
Актуализирани образци от пълномощни за представителство на ОСА за юридически лица
Годишен индивидуален финансов отчет за 2021 г.
Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 г.
Доклад по изпълнението на политиката по възнагражданията за членовете на НС и УС
Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.
Доклад на одитния комитет за 2021 г.
Декларация по чл. 107, ал. 3 и ал. 5 от ЗНФO
Предложение по чл. 223а, ал. 1 от ТЗ
Декларация по чл. 223а, ал. 3 от ТЗ
Декларация съгласие по чл. 234, ал. 3 от ТЗ
Декларация по чл. 237 от ТЗ
Справка по чл. 224, ал. 2 от ТЗ
Свидетелство за съдимост

Покана за свикване на редовно годишно ОСА

Протокол на УС за свикване на редовно годишно ОСА

Дневен ред на ОСА

Писмени материали за ОСА

Образец от пълномощно за физически лица

Образец от пълномощно за юридиески лица

Доклад за дейността през 2020 г. на индивидуална основa

Доклад за дейността през 2020 г. на консолидирана основа

Заверен от регистриран одитор финансов отчет за 2020 г. на индивидуална основа

Заверен от регистриран одитор финансов отчет за 2020 г. на консолидирана основа

Одиторски доклад към индивидуалния финансов отчет за 2020 г.

Одиторски доклад към консолидирания финансов отчет за 2020 г.

Счетоводна политика и обяснителни бележки към индивидуалния отчет за 2020 г.

Счетоводна политика и обяснителни бележки към консолидирания отчет за 2020 г.

Приложения към индивидуалния финансов отчет за 2020 г.

Приложения към консолидирания финансов отчет за 2020 г.

Декларация одитор по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК към индивидулния отчет за 2020 г.

Декларация одитор по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК към консолидирания отчет за 2020 г.

Програма за прилагане на МПСДКУ

Доклад по прилагане политиката за възнагражденията през 2020 г.

Доклад за дейността на одитния комитет през 2020 г.

Приложение 11 от Наредба 2

Правила за гласуване чрез пълномощник на ОСА

   

До Комисия за финансов надзор
Управление “Надзор на инвестиционната дейност”

До “Българска фондова борса – София” АД

До обществеността

 

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че на 23.05.2018 г. дъщерното дружество на «Български транспортен холдинг» АД – «Троян-автотранспорт» АД, гр. Троян, продаде на ЕТ «Хайредин Мухтаров» следния собствен на дружеството недвижим имот, находящ се в с. Борима, Общ. Троян, Обл. Ловеч, а именно: поземлен имот с идентификатор 05445.800.79, по кадастралната карта и кадастралните регистри на селото, одобрени със заповед РД-18-21 от 24.03.2009 г.на изпълнителния директор на АГКК, с площ 16 061 кв. м., с трайо предназначение: територия на транспорта и начин на трайно ползване: автогараж, ведно с построените в имота сграда със застроена площ 63 кв. м., сграда със застроена площ 1 062 кв. м., сграда със застроена площ 385 кв. м. и сграда със застроена площ 10 кв. м. Продажната цена на имота е 332 500 лв.
Сделката не е със заинтересовано лице и не попада в хипотезата на чл. 114, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Български транспортен холдинг АД

Покана за свикване на ОСА

Протокол УС

Писмени материали по дневния ред на ОСА

Годишен доклад за дейността на “Български транспортен холдинг” АД през 2017 г.

Годишен консолидиран доклад за дейността на “Български транспортен холдинг” АД през 2017 г.

Информация по приложение № 11 от Наредба 2

Програма на „Български транспортен холдинг” АД за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет на “Български транспортен холдинг” АД за 2017 г.

Счетоводна политика и обяснителни бележки към консолидирания финансов отчет на “Български транспортен холдинг” АД за 2017 г.

Приложение към финансовия отчет на “Бълграски транспортен холдинг” АД за 2017 г.

Приложение към консолидирания финансов отчет на “Български транспортен холдинг” АД за 2017 г.

Заверен от регистриран одитор отчет за 2017 г.

Заверен от регистриран одитор консолидиран отчет за 2017 г.

Доклад на независимия одитор

Доклад на независимия одитор към консолидирания отчет

Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2017 г.

Доклад на Одитния комитет за дейността през 2017 г.

Доклад по прилагане на политиката за възнагражденията през 2017 г.

Декларации по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон

Декларации по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон

Декларации по чл. 116а от ЗППЦК

Свидетелства за съдимост на предложените за членове на новия Надзорен съвет лица

Декларация по чл. 116а, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от предложеното за независим член на Надзорния съвет лице

Образец от пълномощно за представителство на ОСА за физическо лице

Образец от пълномощно за представителство на ОСА за юридическо лице

Дневен ред

Покана за свикване на ОСА

Дневен ред за ОСА

Писмени материали

Протокол от заседание на УС

Годишен доклад за дейността

Годишен консолидиран доклад за дейността

Информация по приложение № 11 от Наредба 2

Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет

Счетоводна политика и обяснителни бележки към консолидирания финансовия отчет

Приложения към финансовия отчет

Приложения към консолидирания финансов

Заверен от регистриран одитор отчет

Заверен от регистриран одитор консолидиран отчет

Доклад на независимия одитор

Доклад на независимия одитор към консолидирания отчет

Декларация одитор по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК

Декларация одитор по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК към консолидирания отчет

Доклад на директора за връзки с инвеститорите

Доклад на Одитния комитет

Доклад по прилагане на политиката за възнагражденията

Програма за прилагане на МПСДКУ

Правилник (статут) на одитния комитет

Образец на пълномощно за физически лица

Образец на пълномощно за юридически лица

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че приключи успешно процедурa по увеличение на капитала на „Авторемонтен завод-Смолян” АД, гр. Смолян – дъщерно дружество на „Български транспортен холдинг” АД.
Капиталът на „Авторемонтен завод-Смолян” АД бе увеличен от 93 500 лв. на 374 000 лв., чрез издаване на 56 100 бр. поименни акции, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията, с номинална стойност 5 лв. и емисионна стойност 5 лв. всяка акция. Увеличението на капитала се извърши по реда на чл. 195 от Търговския закон, под условие, като акциите от новата емисия бяха записани от дъщерното дружество на „Български транспортен холдинг” АД - „Автотрафик” АД, гр. Бургас. В резултат на това, участието на дружества от групата на „Български транспортен холдинг” АД в капитала на „Авторемонтен завод-Смолян” АД се увеличи от 65.26% на 91.32%, а прякото участие на „Български транспортен холдинг” АД в капитала на „Авторемонтен завод-Смолян” АД спадна от 34.89% на 8.72%. Увеличението на капитала е вписано по партидата на емитента в Търговския регистър на 07.02.2017 г.

“Български транспортен холдинг” АД

 

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че приключиха успешно процедури по увеличение на капитала на „Филтранс” АД, гр. Пловдив, „Тексимтранс” АД, гр. Варна и „Автотрафик” АД, гр. Бургас – дъщерни дружества на „Български транспортен холдинг” АД.
Капиталът на „Филтранс” АД бе увеличен от 110 000 лв. на 192 284 лв., като бяха записани 41 142 бр. поименни акции, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, с номинална стойност 2 лв. и емисионна стойност 2.04 лв. всяка акция. Всички акции от новата емисия бяха записани и заплатени от дъщерното дружество на „Български транспортен холдинг” АД – „Транс-юг” АД, гр. Петрич. В резултат на това, участието на дружества от групата на „Български транспортен холдинг” АД в капитала на „Филтранс” АД се увеличи от 83.50% на 90.56%, а прякото участие на „Български транспортен холдинг” АД в капитала на „Филтранс” АД спадна от 46.10% на 26.37%. Увеличението на капитала е вписано по партидата на емитента в Търговския регистър на 05.10.2016 г.
Капиталът на „Тексимтранс” АД бе увеличен от 132 000 лв. на 234 858 лв., като бяха записани 34 286 бр. поименни акции, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, с номинална стойност 3 лв. и емисионна стойност 3.03 лв. всяка акция. Всички акции от новата емисия бяха записани и заплатени от дъщерното дружество на „Български транспортен холдинг” АД – „Транс-юг” АД, гр. Петрич. В резултат на това, участието на дружества от групата на „Български транспортен холдинг” АД в капитала на „Тексимтранс” АД се увеличи от 73.99% на 85.38%, а прякото участие на „Български транспортен холдинг” АД в капитала на „Тексимтранс” АД спадна от 39.70% на 22.32%. Увеличението на капитала е вписано по партидата на емитента в Търговския регистър на 05.10.2016 г.
Капиталът на „Автотрафик” АД бе увеличен от 110 000 лв. на 192 822 лв., като бяха записани 82 822 бр. поименни акции, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 1.02 лв. всяка акция. Всички акции от новата емисия бяха записани и заплатени от дъщерното дружество на „Български транспортен холдинг” АД – „Транс-юг” АД, гр. Петрич. В резултат на това, участието на дружества от групата на „Български транспортен холдинг” АД в капитала на „Автотрафик” АД се увеличи от 74.09% на 85.22%, а прякото участие на „Български транспортен холдинг” АД в капитала на „Автотрафик” АД спадна от 40.96% на 23.37%. Увеличението на капитала е вписано по партидата на емитента в Търговския регистър на 05.10.2016 г.

“Български транспортен холдинг” АД

 

   

До Комисия за финансов надзор
Управление “Надзор на инвестиционната дейност”

До “Българска фондова борса – София” АД

До обществеността

 

Уважаеми дами и господа,

В съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 1 т. 2 от Наредба N 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви предоставяме следната информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти: уведомяваме Ви, че на 14.09.2016 г. бяха сключени следните сделки по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „б” от ЗППЦК между дъщерни дружества на „Български транспортен холдинг” АД:
1. Бе подписан договор за отдаване под наем от страна на „Филтранс” АД за временно и възмездно ползване от „Ел Ей Рент” АД, с ЕИК: 111000853, със седалище и адрес на управление гр. Лом, ул. Миланези 5, на самостоятелни обекти в сграда, представляващи 9 броя апартаменти в сграда с адрес: гр. Пловдив, район Централен, ул. Кавала 6, а именно: апартамент N 1, ет. 2, с площ 56.13 кв. м.; апартамент N 8, ет. 3, с площ 56.14 кв. м.; апартамент N 9, ет. 3, с площ 80.78 кв. м.; апартамент N 19, ет. 4, с площ 94.71 кв. м.; апартамент N 29, ет. 6, с площ 56.14 кв. м.; апартамент N 30, ет. 6, с площ 80.78 кв. м.; апартамент N 33, ет. 6, с площ 94.71 кв. м.; апартамент N 34, ет. 6, с площ 64.36 кв. м.; апартамент N 35, ет. 6, с площ 63.09 кв. м., при обща наемна цена 3791 лв. без ДДС., при срок на договора за наем една година, считано от датата на подписването му. Действието на договора може да бъде продължено, след изтичане на наемния срок, по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
2. Бе посдписан договор за отдаване под наем от страна на „Тексимтранс” АД за временно и възмездно ползване от „Ел Ей Рент” АД на самостоятелни обекти в сграда, представляващи 5 броя апартаменти в сграда с адрес: гр. Пловдив, район Централен, ул. Кавала 6, а именно: апартамент N 12, ет. 3, с площ 94.71 кв. м.; апартамент N 15, ет. 4, с площ 56.14 кв. м.; апартамент N 16, ет. 4, с площ 80.78 кв. м.; апартамент N 20, ет. 4, с площ 64.36 кв. м. и апартамент N 21, ет. 4, с площ 63.09 кв. м. при обща наемна цена 2104.50 лв. без ДДС, при срок на договора за наем една година, считано от датата на подписването му. Действието на договора може да бъде продължено, след изтичане на наемния срок, по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
3. Бе посдписан договор за отдаване под наем от страна на „Автотрафик” АД за временно и възмездно ползване от „Ел Ей Рент” АД на самостоятелни обекти в сграда, представляващи 5 броя апартаменти в сграда с адрес: гр. Пловдив, район Централен, ул. Кавала 6, а именно: апартамент N 22, ет. 5, с площ 56.14 кв. м.; апартамент N 23, ет. 5, с площ 80.78 кв. м.; апартамент N 26, ет. 5, с площ 94.71 кв. м.; апартамент N 27, ет. 5, с площ 64.36 кв. м. и апартамент N 28, ет. 5, с площ 63.09 кв. м., при обща наемна цена 2104.50 лв. без ДДС, при срок на договора за наем една година, считано от датата на подписването му. Действието на договора може да бъде продължено, след изтичане на наемния срок, по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

“Български транспортен холдинг” АД

 

   

До Комисия за финансов надзор
Управление “Надзор на инвестиционната дейност”

До “Българска фондова борса – София” АД

До обществеността

 

Уважаеми дами и господа,

В съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 1 т. 2 от Наредба N 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви предоставяме следната информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти: уведомяваме Ви, че приключи успешно процедура по увеличение на капитала на дъщерното дружество на „Български транспортен холдинг” АД – „Транс-юг” АД, гр. Петрич. Капиталът на дружеството бе увеличен от 120 000 лв. на 385 564 лв., като бяха записани 132 782 бр. поименни акции, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, с номинална стойност 2 лв. и емисионна стойност 2.10 лв. всяка акция. Всички акции от новата емисия бяха записани и заплатени от дъщерното дружество на „Български транспортен холдинг” АД – „Автостарт” АД, гр. Самоков. В резултат на това, участието на дружества от групата на „Български транспортен холдинг” АД в капитала на „Транс-юг” АД се увеличи от 70.11% на 90.70%, а прякото участие на „Български транспортен холдинг” АД в капитала на „Транс-юг” АД спадна от 41.86% до 13.03%. Увеличението на капитала е вписано по партидата на емитента в Търговския регистър на 08.09.2016 г.

“Български транспортен холдинг” АД

 

   

До Комисия за финансов надзор
Управление “Надзор на инвестиционната дейност”

До “Българска фондова борса – София” АД

До обществеността

 

Уважаеми дами и господа,

В съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 1 т. 2 от Наредба N 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви предоставяме следната информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти: уведомяваме Ви, че дъщерното дружество на “Български транспортен холдинг” АД – “Странджа автотранспорт” АД, гр. Царево, на 28.07.2016 г. сключи следните сделки:
1. Сделка по чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „а” от ЗППЦК представляваща отдаване за ползване и стопанисване на Кооперация “ТК минибусекспрес - юг 2000”, с ЕИК: 102639275, със седалище и сдрес на управление Обл. Бургас, гр. Царево, ул. “Михаил Герджиков” 21, представлявано от Георги Иванов Вълчев, на собствени недвижими имоти, а именно: част от поземлен имот с индефикатор 48619.504.1 от кадастрална карта на гр. Царево, с обща площ 20 924 кв. м., по заповед на Обл. управител за деактуване и 21 500 кв. м. по акт за собственост 1113/26.08.1993 г., ведно с построените в него, или части от тях, сгради както следва:
- Автомивка с пречиствателно съоръжение с площ 54 кв. м.;
- Автосервиз – “Хале 2”, с РЗП 640 кв. м. (без склад резервни части 52 кв. м) от 01.10.2016 г.;
- Автогара, с РЗП 724 кв. м., на два етажа и прилежащи части и сектори (чакалня, каси, WC, бърза закуска, магазини, кафе);
- Бензиностанция – сграда 19 кв. м., 2 бр. бензиноколонки, 2 бр. – резервоари;
- Трафопост 53 кв. м.;
- Битова сграда на 2 етажа, с РЗП 190 кв. м.;
- Гумомонтажно отделение, с РЗП 506 кв. м. (без склад „Газостанция”, с площ 90 кв. м от 506 кв. м.);
- Склад „МЗ”, с площ 288 кв. м.;
- Дърводелска работилница, с площ 41 кв. м. (обурудвана с абрихт, банцинг, тезгях);
- Административна сграда, с площ 763.5 кв. м., от общо 861 кв. м. РЗП (магазин, ресторант, офиси, клуб);
- Пункт „КТП”, с обща площ 126 кв.м.
- Склад „Резервни части” в „Хале 2”, с площ 47 кв. м. от 01.10.2016 г.;
- Склад тип „Холандски”, с площ 300 кв. м. от 16.10.2016 г.
- Свободна площ съставляваща ( паркинги, подстъпи) с площ ≈ 13 452 кв. м.
Наемната цена на описаните по-горе активи е левовата равностойност на 5 470 EUR месечно, без начислен ДДС.
Срокът за отдаване на описаните по – горе активи ще бъде 5 години, считано от 01.08.2016 г. Действието на договора може да бъде продължено по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, по всяко време от действието на договора, но не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди изтичане срока на договора. Договорът се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен. Договорът се прекратява преди изтичане на уговорения срок, по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. Договорът може да бъде прекратен от всяка от страните, с едномесечно писмено предизвестие. При прекратяване на договора с месечно предизвестие по волята на наемодателя, същият дължи неустойка на наемателя в размер на един месечен наем с ДДС. При прекратяване на договора с месечно предизвестие по волята на наемателя, същият дължи неустойка на наемодателя в размер на един месечен наем с ДДС. Договорът може да бъде прекратен едностранно от наемодателя без предизвестие и без да дължи каквото и да било обезщетение на наемателя, когато наемателят не изпълни, което и да е от задълженията си по договора за наем или е налице забава от страна на Наемателя на дължимия наем, гаранцията или сумите за електроенергия и вода с повече от 10 /десет/ дни. В този случай наемателят дължи на наемодателя неплатения наем, неплатените суми за електроенергия и вода, както и неустойка в размер на гаранцията и е длъжен да предаде незабавно владението на активите на наемодателя, но не по-късно от 3 дни от прекратяването.
В сделката не участват заинтересовани лица.
2. Отдаване за ползване и стопанисване на “Диагностик КТП” ЕООД, с ЕИК: 204136149, със седалище и адрес на управление Обл. Бургас, гр. Царево, ул. „Преображенска” 4, представлявано от Иван Василев Иванов на собствени недвижими имоти, а именно: пункт за годишни технически прегледи, с площ 309 кв. м. и технологична открита площ 250 кв. м., ведно с оборудването на пункта.
Наемната цена на описаните по-горе активи е в размер на 640 EUR месечно, без начислен ДДС.
Срокът за отдаване на описаните по – горе активи ще бъде 5 години, считано от 01.08.2016 г. Действието на договора може да бъде продължено по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, по всяко време от действието на договора, но не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди изтичане срока на договора. Договорът се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен. Договорът се прекратява преди изтичане на уговорения срок, по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. Договорът може да бъде прекратен от всяка от страните, с едномесечно писмено предизвестие. При прекратяване на договора с месечно предизвестие по волята на наемодателя, същият дължи неустойка на наемателя в размер на един месечен наем с ДДС. При прекратяване на договора с месечно предизвестие по волята на наемателя, същият дължи неустойка на наемодателя в размер на един месечен наем с ДДС. Договорът може да бъде прекратен едностранно от наемодателя без предизвестие и без да дължи каквото и да било обезщетение на наемателя, когато наемателят не изпълни, което и да е от задълженията си по договора за наем или е налице забава от страна на Наемателя на дължимия наем, гаранцията или сумите за електроенергия и вода с повече от 10 /десет/ дни. В този случай наемателят дължи на наемодателя неплатения наем, неплатените суми за електроенергия и вода, както и неустойка в размер на гаранцията и е длъжен да предаде незабавно владението на активите на наемодателя, но не по-късно от 3 дни от прекратяването.
В тази сделка също не участват заинтересовани лица.

“Български транспортен холдинг” АД

 

   

До Комисия за финансов надзор
Управление “Надзор на инвестиционната дейност”

До “Българска фондова борса – София” АД

До обществеността

 

Уважаеми дами и господа,

В съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 1 т. 2 от Наредба N 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви предоставяме следната информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти: уведомяваме Ви, че приключи успешно процедура по увеличение на капитала на дъщерното дружество на „Български транспортен холдинг” АД – „Автостарт” АД, гр. Самоков. Капиталът на дружеството бе увеличен от 66 000 лв. на 330 000 лв., чрез издаване на 264 000 бр. поименни акции, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията, с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 1.02 лв. всяка акция. 127 428 бр. акции от новата емисия бяха записани и заплатени от дъщерното дружество на „Български транспортен холдинг” АД – „Родопи – автотранспорт” АД, гр. Девин. В резултат на това участието на дружества от групата на холдинга в капитала на „Автостарт” АД се увеличи от 45.36% на 47.68%. Прякото участие на „Български транспортен холдинг” АД в капитала на „Автостарт” АД спадна от 45.36% до 9.07%. Увеличението на капитала е вписано по партидата на емитента в Търговския регистър на 26.07.2016 г.

“Български транспортен холдинг” АД

 

   

До Комисия за финансов надзор

До “Българска фондова борса – София” АД

До обществеността

 

Уважаеми дами и господа,

с настоящото Ви уведомявамe, че на проведеното на 04.07.2016 г. Общо събрание на акционерите на “Български транспортен холдинг” АД не са упражнени гласове чрез представители.

Протокол от Общо събрание на акционерите

“Български транспортен холдинг” АД

 

Покана

Дневен ред

Протокол Управителен съвет

Писмени материали по дневния ред

Годишен доклад за дейността

Счетоводна политика и обяснителни бележки

Информация по приложение 11 от Наредба 2 към годишен отчет

Приложение към финансовия отчет

Доклад на независимия одитор

Заверен годишен отчет

Годишен консолидиран доклад за дейността

Счетоводна политика и обяснителни бележки към консолидиран финансов очтет

Информация по приложение 11 от Наредба 2 към годишен консолидиран отчет

Приложение към консолидирания финансов отчет

Доклад на независимия одитор към консолидиран финансов отчет

Заверен годишен консолидиран отчет

Отчет на директора за връзки с инвеститорите

Доклад на Одитния комитет

Програма на „Български транспортен холдинг” АД, Пловдив за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

Доклад по прилагане на политиката за възнагражденията

Образец от пълномощно за физически лица

Образец от пълномощно за юридически лица

   

До Комисия за финансов надзор
Управление “Надзор на инвестиционната дейност”

До “Българска фондова борса – София” АД

До обществеността

 

Уважаеми дами и господа,

В съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 1 т. 2 от Наредба N 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви предоставяме следната информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти: уведомяваме Ви, че с решение на Общото събрание на акционерите на “Ломавтотранспорт” АД, гр. Лом от 12.05.2016 г. е променено наименованието на дружеството на „Ел Ей Рент”. Променен е и предметът на дейност на: подготовка и квалификация на кадри; подготовка и реализация на проекти, свързани с младежта и нейните образователни и социални потребности както и за насърчаване на младежката заетост, строителство и отдаване под наем на жилищни, с обществено предназначение, промишлени помещения и площи, автомобилни превози в страната и чужбина, поддържане и ремонт на транспортни моторни превозни средства и оборудване, товаро- разтоварна дейност, спедиторска дейност, търговска дейност в страната и чужбина, всяка друга дейност, незабранена от Закона.
Промените са вписани по партидата на дружеството в Търговския регистър на 25.05.2016 г.

“Български транспортен холдинг” АД

 

Покана

Дневен ред

Протокол Управителен съвет

Писмени материали по дневния ред

Годишен доклад за дейността

Счетоводна политика и обяснителни бележки

Информация по приложение 11 от Наредба 2 към годишен отчет

Приложение към финансовия отчет

Доклад на независимия одитор

Заверен годишен отчет

Годишен консолидиран доклад за дейността

Счетоводна политика и обяснителни бележки към консолидиран финансов очтет

Информация по приложение 11 от Наредба 2 към годишен консолидиран отчет

Приложение към консолидирания финансов отчет

Доклад на независимия одитор към консолидиран финансов отчет

Заверен годишен консолидиран отчет

Отчет на директора за връзки с инвеститорите

Доклад на Одитния комитет

Програма на „Български транспортен холдинг” АД, Пловдив за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

Доклад по прилагане на политиката за възнагражденията

Образец от пълномощно за физически лица

Образец от пълномощно за юридически лица

   

До Комисия за финансов надзор
Управление “Надзор на инвестиционната дейност”

До “Българска фондова борса – София” АД

До обществеността

 

Уважаеми дами и господа,

В съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 1 т. 2 от Наредба N 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви предоставяме следната информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти: уведомяваме Ви, че считано от 27.04.2016 г. е прекратен едностранно от Община Петрич договора за изпълнение на обществена поръчка, сключен на 23.03.2015 г. между Община Петрич и „Транс-юг” АД, гр. Петрич – дъщерно дружество на „Български транспортен холдинг” АД. Прекратеният договор касае изпълнение от страна на „Транс-юг” АД на превози по автобусни линии по транспортни схеми.
Автобусните превози, до момента на прекратяване на цитирания по-горе договор, предсатавляваха значителна част от дейността и генерираните приходи, както за „Транс-юг” АД, така и за цялата икономическа група на „Български транспортен холдинг” АД.

“Български транспортен холдинг” АД

 

   

До Комисия за финансов надзор
Управление “Надзор на инвестиционната дейност”

До “Българска фондова борса – София” АД

До обществеността

 

Уважаеми дами и господа,

В съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 1 т. 2 от Наредба N 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви предоставяме следната информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти: уведомяваме Ви, че на 18.11.2015 г. дъщерни дружества на „Български транспортен холдинг” АД закупиха право на строеж на обекти със степен на завършеност 63%, съгласно представено Удостоверение № 150 / 07538 от 03.11.2015 г. на Община Пловдив, от предвидения за изграждане, съгласно одобрен от Община Пловдив на 08.12.2014 г. инвестиционен технически проект, част „Архитектура”, и Разрешение за строеж №339/12.12.2014 г., изд. от Община Пловдив, влязло в сила на 13.01.2015 г. „Жилищен комплекс с магазини и гаражи”, който комплекс ще бъде построен в поземлен имот с идентификатор 56784.522.542, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район Централен, ул. „Кавала” № 6, с площ по скица: 4379 кв. м., а съгласно Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот с площ 4372 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 542, квартал: 263 (361а) по плана на кв. „Триъгълника”, парцел: ІІ, а именно: „Филтранс” АД, гр. Пловдив – право на строеж на апартаменти с обща площ 646.84 кв. м. общо с включени идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания поземлен имот за сумата общо от 145 847 лева, от които за правото на строеж на апартаменти 142 686 лв., а за идеалните части от поземления имот 2 801 лв.; „Автотрафик” АД, гр. Бургас – право на строеж на апартаменти с обща площ 359.08 кв. м. общо с включени идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания поземлен имот за сумата общо от 80 764 лева, от които за правото на строеж на апартаменти 79 164 лв., а за идеалните части от поземления имот 1 600 лв.; „Тексимтранс” АД, гр. Варна – право на строеж на апартаменти с обща площ 359.08 кв. м. общо с включени идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания поземлен имот за сумата общо от 80 764 лева, от които за правото на строеж на апартаменти 79 164 лв., а за идеалните части от поземления имот 1 600 лв. и „Международен младежки център” АД, гр. Пловдив – право на строеж на апартаменти с обща площ 1 265.50 кв. м. общо с включени идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания поземлен имот за сумата общо от 284 637 лева, от които за правото на строеж на апартаменти 279 140 лв., а за идеалните части от поземления имот 5 497 лв. Посочените суми са без включен ДДС. Насрещна страна по сделките е дружество, което не е свъразно лице.
На 18.11.2015 г. всяко от посочените по – горе дъщерни дружества на „Български транспортен холдинг” АД сключи като възложител договор за строителство. Съгласно този договор възложителят възлага, а изпълнителят се задължава да извърши строителството /СМР/СРР/КРР/ на описаните жилищни обекти, за които възложителят е придобил собствеността върху правата на строеж чрез покупко - продажба, описана в предходния параграф. Срокът за извършване на строителството на описаните жилищни обекти до степента на завършеност, определена в договора, е 24 месеца, считано от датата на откриването на строителна площадка със съставяне на съответния протокол, а именно 16.01.2015 г. Срокът, в който изпълнителят се задължава да снабди възложителя с Разрешение за ползване на обектите /Удостоверение за въвеждане на сградата в експлоатация /Акт обр. 16/ е 31.01.2017 г. Съгласно подписаните договори, общата стойност на строително – монтажните работи за всяко от дружествата е както следва: за „Филтранс” АД – 581 950 лв., за „Автотрафик” АД – 323 058 лв., за „Тексимтранс” АД – 323 058 лв., за „Международен младежки център” АД – 1 138 547 лв. Посочените суми са без начислен ДДС. За обезпечаване плащането по договорите за строителство е учредена в полза на изпълнителя договорна ипотека върху описаните в по – горния параграф права на строеж. Всяко едно от обезпеченията не ндахвърля праговете по чл. 114, ал. 3, т. 1 от ЗППЦК.

“Български транспортен холдинг” АД

 

   

До Комисия за финансов надзор
Управление “Надзор на инвестиционната дейност”

До “Българска фондова борса – София” АД

До обществеността

 

Уважаеми дами и господа,

В съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 1 т. 2 от Наредба N 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви предоставяме следната информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти: уведомяваме Ви, че на 13.11.2015 г. „Български транспортен холдинг” АД сключи договор за заем по чл. 280 от Търговския закон с дъщерното дружество “Филтранс” АД, гр. Пловдив при спазване изискванията на чл. 280, ал. 1 и 2 от Търговския закон и при условия не по - неблагоприятни от пазарните за страната, а именно: размер на заема, който ще бъде отпуснат от “Български транспортен холдинг” АД – 400 000 лв., срок на погасяване 60 месеца, заемната сума ще се олихвява с последния публикуван от БНБ среден лихвен процент по кредити различни от овърдрафт в лева и срок на погасяване от една до пет години, за сектор „Нефинансови предприятия”, който лихвен процент за последно е отчетен за м. септември 2015 и е в размер на 5.83%.

“Български транспортен холдинг” АД

 

   

До Комисия за финансов надзор
Управление “Надзор на инвестиционната дейност”

До “Българска фондова борса – София” АД

До обществеността

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

В съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 1 т. 3 от Наредба N 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви предоставяме следната информация: уведомяваме Ви, че на 19.10.2015 г. в Търговския регистър по партидата на “Международен младежки център” АД, с ЕИК: 115004125, дъщерно дружество на „Български транспортен холдинг” АД, е вписано увеличение на капитала на дружеството от 144 000 лв. на 1 008 000 лв., чрез издаване на 432 000 бр. поименни безналични акции, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията, с номинална стойност 2 лв. и емисионна стойност 2 лв. всяка акция. Всички акции от новата емисия са записани от дъщерни дружества на „Български транспортен холдинг” АД, както следва: „Тексимтранс” АД – 130 000 бр. акции, „Транс – юг” АД – 50 000 бр. акции, „Автотрафик” АД – 120 000 бр. акции, „Филтранс” АД – 47 000 бр. акции, „Родопи – автотранспорт” АД – 85 000 бр. акции.

“Български транспортен холдинг” АД

 

   

До Комисия за финансов надзор
Управление “Надзор на инвестиционната дейност”

До “Българска фондова борса – София” АД

До обществеността

 

Уважаеми господа,

На основание чл. 148б от ЗППЦК и във връзка с постъпили на 05.06.2015 г. уведмпления по чл. 145 и декларации по чл. 148, ал. 6 от ЗППЦК Ви предоставям следната информация:
Със сделка от 04.06.2015 г., предварително уговорена и реализирана извън регулирания пазар, и дата на сетълмент 04.06.2015 г., Христо Георгиев Димитров, с ЕГН: 4807054685 е прехвърлил пряко притежаваните от него 25 000 (двадесет и пет хиляди) акции на „Български транспортен холдинг” АД, емисия: BG1100020988, представляващи 7.61 % от капитала на дружеството. В резултат на прехвърлянето правото му на глас пада до 38 бр. акции, представляващи 0.01 % от броя на гласовете в Общото събрание на „Български транспортен холдинг” АД.
Със сделки от 04.06.2015 г., предварително договорени и реализирани извън регулирания пазар, и дата на сетълмент 04.06.2015 г., Димитър Христов Димитров, с ЕГН: 7808214361 е придобил пряко 28 247 (двадесет и осем хиляди двеста четиридесет и седем) акции на „Български транспортен холдинг” АД, емисия: BG1100020988, представляващи 8.60 % от капитала на дружеството. До момента лицето не е притежавало акции на „Български транспортен холдинг” АД.
Христо Георгиев Димитров и Димитър Христов Димитров декларират, че не са налични други обстоятелства по чл. 145 и/или чл. 146 от ЗППЦК.

 

„Български транспортен холдинг” АД

Покана

Дневен ред

Протокол Управителен съвет

Писмени материали по дневния ред

Годишен доклад за дейността

Счетоводна политика и обяснителни бележки

Информация по приложение 11 от Наредба 2 към годишен отчет

Доклад на независимия одитор

Заверен годишен отчет

Годишен консолидиран доклад за дейността

Счетоводна политика и обяснителни бележки към консолидиран финансов очтет

Информация по приложение 11 от Наредба 2 към годишен консолидиран отчет

Доклад на независимия одитор към консолидиран финансов отчет

Заверен годишен консолидиран отчет

Отчет на директора за връзки с инвеститорите

Доклад на Одитния комитет

Програма на „Български транспортен холдинг” АД, Пловдив за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

Образец от пълномощно за физически лица

Образец от пълномощно за юридически лица

   

До Комисия за финансов надзор
Управление “Надзор на инвестиционната дейност”

До “Българска фондова борса – София” АД

До обществеността

 

Уважаеми дами и господа,

В съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 1 т. 2 от Наредба N 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви предоставяме следната информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти: Уведомяваме Ви, че на 25.02.2015 г. “Вита – 6” АД, с ЕИК: 115004125, дъщерно дружество на „Български транспортен холдинг” АД сключи договор с външен изпълнител, несвързано лице, на стойност 112 500 лв. без ДДС, за проектиране на обект: комплекс от жилищни сгради за трайно настаняване и сгради за обществено обслужване, находящи се в УПИ – III – Вита 6, кв. 3 по ПУП на ЮИЗ – III част, гр. Пловдив, идентичен с ПИ с идентификатор 56784.536.1025 в четири етапа, както следва:

  • I етап: Изготвяне на идеен концептуален проект – Генерален план и жилищна сграда за трайно настаняване;
  • II етап: Изготвяне ПУП – ПРЗ;
  • III етап: Изготвяне технически проект за жилищна сграда за трайно настаняване. Приблизителни размери 16 м. / 44 м. и РЗП: 5 000 кв. м.;
  • IV етап: Изготвяне на технически проект за прилежащите площи към жилищна сграда за трайно настаняване.

 

   

До Комисия за финансов надзор
Управление “Надзор на инвестиционната дейност”

До “Българска фондова борса – София” АД

До обществеността

 

Уважаеми дами и господа,

В съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 1 т. 2 от Наредба N 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви предоставяме следната информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти: Уведомяваме Ви, че Съветът на директорите дъщерното дружество на „Български транспортен холдинг” АД - „Автостарт” АД, гр. Самоков, на свое заседание от 14.01.2015 г. взе следните решения:
1. Поради постигане на трайно негативни резултати от дейността на „Автостарт” АД да се предприеме процедура за закриване на част от дейността на дружеството – обществен превоз на пътници, като се прекрати обслужването на автобусни линии от транспортната схема на Община Самоков по договор 03/22.11.2013 г., а изтичащият на 31.01.2015 г. договор 04/30.10.2014 г. за обслужване на автобусна линия Самоков – Злокучене да не се подновява;
2. За взетите решения да се уведоми Община Самоков, както и институциите, имащи отношение по процедурата за предстоящите действия по закриване на част от дейността на дружеството.

 

   

До Комисия за финансов надзор
Управление “Надзор на инвестиционната дейност”

До “Българска фондова борса – София” АД

До обществеността

 

Уважаеми дами и господа,

В съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 1 т. 2 от Наредба N 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви предоставяме следната информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти: Уведомяваме Ви, че на 01.08.2014 г. „Български транспортен холдинг” АД възстанови в пълен размер депозираните по чл. 280, ал. 3 от Търговския закон депозити, предоставени от дъщерни дружества, както следва: депозит в размер на 100 000 лв., предоставен от “Родопи - автотранспорт” АД със седалище и адрес на управление гр. Девин, ул.”Освобождение” 6, с ЕИК: 120002732 и депозит в размер на 217 500 лв., предоставен от “Вита - 6” АД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. ”Шести септември” 242, с ЕИК 115004125.

 

   

До Комисия за финансов надзор
Управление “Надзор на инвестиционната дейност”

До “Българска фондова борса – София” АД

До обществеността

 

Уважаеми дами и господа,

В съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 1 т. 2 от Наредба N 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви предоставяме следната информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти: Уведомяваме Ви, че считано от 15.06.2014 г. е прекратено действието на договор, сключен по реда на чл. 114, ал. 3, т. 1 от ЗППЦК, за отдаване под наем за временно и възмездно ползване и стопанисване собствени на дъщерното на „Български транспортен холдинг” АД дружество „Родопи – автотранспорт” АД, гр. Девин недвижими имоти, както следва: поземлен имот, находящ се на ул. „Освобождение” 6, Старо село, град Девин, с идентификатор 20465.505.1586, ведно с построени в имота сгради или части от тях и автогара, находяща се на ул. „Освобождение” 24, град Девин, за обща месечна наемна цена 9 500 лв. без ДДС. Действието на договора е прекратено по искане на наемателя.

 

Покана

Дневен ред

Протокол Управителен съвет

Писмени материали по дневния ред

Годишен доклад за дейността

Счетоводна политика и обяснителни бележки

Информация по приложение 11 от Наредба 2 към годишен

Доклад на независимия одитор

Заверен годишен отчет

Годишен консолидиран доклад за дейността

Счетоводна политика и обяснителни бележки към консолидиран финансов очтет

Информация по приложение 11 от Наредба 2 към годишен консолидиран отчет

Доклад на независимия одитор към консолидиран финансов отчет

Заверен годишен консолидиран отчет

Отчет на директора за връзки с инвеститорите

Доклад на Одитния комитет

Програма на „Български транспортен холдинг” АД, Пловдив за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

Образец от пълномощно за физически лица

Образец от пълномощно за юридически лица

   

До Комисия за финансов надзор

До “Българска фондова борса – София” АД

До обществеността

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

В съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 1 т. 2 от Наредба N 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви предоставяме следната информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти: Уведомяваме ви, че на 06.12.2013 г. дъщерното дружество на „Български транспортен холдинг” АД - „Родопи – автотранспорт” АД, гр. Девин, е сключило договор по реда на чл. 114, ал. 3, т. 1 от ЗППЦК за отдаване под наем за временно и възмездно ползване и стопанисване собствени на дружеството недвижими имоти: поземлен имот, находящ се на ул. „Освобождение” 6, Старо село, град Девин, с идентификатор 20465.505.1586, ведно с построени в имота сгради или части от тях и автогара, находяща се на ул. „Освобождение” 24, град Девин, за обща месечна наемна цена 9 500 лв. без ДДС. Договорът е със срок от една година и влиза в сила на 03.01.2014 г. В сделката не участват заинтересовани лица.

“Български транспортен холдинг” АД

 

   

До Комисия за финансов надзор

До “Българска фондова борса – София” АД

До обществеността

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

В съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 1 т. 2 от Наредба N 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа и чл. 114, ал. 11 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа ви предоставяме следната информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти: Уведомяваме ви, че проведеното на 31.10.2013 г. Общо събрание на акционерите на „Български транспортен холдинг” АД взе решение за освобождаване от длъжност на членовете на Надзорния съвет на дружеството, поради изтичане на мандата. Събранието избра и нов Надзорен съвет, с 5 годишен мандат, в състав: Божана Петкова Петкова, Койчо Янков Русев и Христо Георгиев Димитров – независим член. Проведеното на същата дата заседание на Надзорния съвет на „Български транспортен холдинг” АД избра Койчо Янков Русев за предедател на Надзорния съвет, а за заместник-председател Божана Петкова Петкова. На същото заседание Надзорният съвет взе и решение за освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет, поради изтичане на мандата и избра нов Управителен съвет, с 5 годишен мандат, в състав: Елка Стефанова Кетипова, Светла Койчева Русева и Тодор Михайлов Попов. Проведеното на 31.10.2013 г. заседание на Управителния съвет на „Български транспортен холдинг” АД избра за председател на Управителния съвет Светла Койчева Русева, а за изпълнителен директор на дружеството Тодор Михайлов Попов. Всички горепосочени обстоятелства са вписани по партидата на „Български транспортен холдинг” АД в Търговския регистър на 06.11.2013 г.

“Български транспортен холдинг” АД

 

   

До Комисия за финансов надзор

До “Българска фондова борса – София” АД

До обществеността

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми господа,

с настоящото ви уведомявамe, че на проведеното на 31.10.2013 г. Общо събрание на акционерите на “Български транспортен холдинг” АД няма упражнени гласове чрез представители.

“Български транспортен холдинг” АД

 

Протокол от Общо събрание на акционерите

 

   

До Комисия за финансов надзор

До “Българска фондова борса – София” АД

До обществеността

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми господа,

с настоящото ви уведомявамe, че на проведеното на 28.06.2013 г. Общо събрание на акционерите на “Български транспортен холдинг” АД няма упражнени гласове чрез представители.

“Български транспортен холдинг” АД

 

Протокол от Общо събрание на акционерите

 

   

До Комисия за финансов надзор

До “Българска фондова борса – София” АД

До обществеността

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми господа,

с настоящото ви уведомявамe, че на проведеното на 29.06.2012 г. Общо събрание на акционерите на “Български транспортен холдинг” АД няма упражнени гласове чрез представители.

“Български транспортен холдинг” АД

 

Протокол от Общо събрание на акционерите

 

   

До Комисия за финансов надзор

До “Българска фондова борса – София” АД

До обществеността

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми господа,

с настоящото ви уведомявам, че на проведеното на 30.06.2011 г. Общо събрание на акционерите на “Български транспортен холдинг” АД няма упражнени гласове чрез представители.

“Български транспортен холдинг” АД

   

До Комисия за финансов надзор
Управление “Надзор на инвестиционната дейност”

До “Българска фондова борса – София” АД

До обществеността

 

Уважаеми дами и господа,

В съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 1 т. 2 от Наредба N 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа и чл. 114, ал. 11 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа ви предоставяме следната информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти: Уведомяваме ви, че на 06.07.2011 г. по партидата на “Български транспортен холдинг” АД в Търговския регистър е вписан като член на Надзорния съвет на дружеството г-н Койчо Янков Русев. Вписването е на основание решение на Общото събрание на акционерите на “Български транспортен холдинг” АД, проведено на 30.06.2011 г.

   

До Комисия за финансов надзор
Управление “Надзор на инвестиционната дейност”

До “Българска фондова борса – София” АД

До обществеността

 

Уважаеми дами и господа,

В съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 1 т. 2 от Наредба N 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа и чл. 114, ал. 11 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа ви предоставяме следната информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти: Уведомяваме ви, че на 09.06.2011 г. по партидата на “Български транспортен холдинг” АД е вписано заличаване на член на Надзорния съвет на дружеството – Койчо Янков Русев – Председател на Надзорния съвет. Заличаването е по негово искане, изпратено по реда на чл. 233, ал. 5 от Търовсия закон.
Ще бъдат предприети необходимите действия за попълване на състава на Надзорния съвет в съответствие с действащото законодателство и чл. 41, ал. 1 от Устава на дружеството.

Покана

Дневен ред

Протокол Управителен съвет

Протокол Управителен съвет промяна на дата

Писмени материали по дневния ред

Годишен доклад за дейността

Счетоводна политика и обяснителни бележки

Информация по приложение 11 от Наредба 2 към годишен отчет

Доклад на независимия одитор

Заверен годишен отчет

Годишен консолидиран доклад за дейността

Счетоводна политика и обяснителни бележки към консолидиран финансов очтет

Информация по приложение 11 от Наредба 2 към годишен консолидиран отчет

Доклад на независимия одитор към консолидиран финансов отчет

Заверен годишен консолидиран отчет

Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

Отчет на директора за връзки с инвеститорите

Доклад на Одитния комитет

Образец от пълномощно за физически лица

Образец от пълномощно за юридически лица

   

До Комисия за финансов надзор
гр.София, ул. „Шар планина” 33

До “Българска фондова борса – София” АД
гр.София, ул. „Три уши” 10

До Oбществеността

 

Уважаеми дами и господа,

На основание разпоредбите на чл. 82б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, приложено ви представяме настоящия документ, който съдържа или препраща към цялата информация, която “Български транспортен холдинг“ АД е публикувал или предоставило на разположение на обществеността по друг начин за последните 12 месеца в Република България или в друга държава членка:
“Български транспортен холдинг“ АД е разкривал информация към обществеността чрез системата “ЕКСТРИ НЮЗ“ – http://www.x3news.com, чрез публикации във вестник “Новинар”, чрез Търговския регистър - https://www.brra.bg и чрез интернет страницата на дружеството: http://www.bthold.com/ .

   

До Комисия за финансов надзор
Управление “Надзор на инвестиционната дейност”

До “Българска фондова борса – София” АД

До Oбществеността

 

Уважаеми дами и господа,

В съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 1 т. 2 от Наредба N 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа и чл. 114, ал. 11 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа ви предоставяме следната информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти: Уведомяваме ви, че e получено уведомление от 24.01.2011г. от Bureau Veritas Certification Bulgaria от името на Bureau Veritas Certification Holding S.A., с което се удостоверява, че сертификационният одит на системата за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 на “Български транспортен холдинг” АД и дъщерните подразделения “Автостарт” АД, “Автотрафик” АД, “Автотранспорт” АД, “Филтранс” АД, “Хемус автотранспорт” АД, “Лом автотранспорт” АД, “Родопи автотранспорт” АД, “Странджа автотранспорт” АД, “Тексимтранс” АД, “Вита 6” АД, “Автотранс” АД, “Троян автотранспорт” АД е успешно приключен на 18.01.2011г. Обхватът на сертификация е: Извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства и взаимно признаване на тези прегледи. Оригиналният сертификат за одобрение е в процес на издаване.

   

До Комисия за финансов надзор
Управление “Надзор на инвестиционната дейност”

До “Българска фондова борса – София” АД

До Oбществеността

 

Уважаеми дами и господа,

В съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 1 т. 2 от Наредба N 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа и чл. 114, ал. 11 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа ви предоставяме следната информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти: Уведомяваме ви, че на 28.12.2010г. е прекратено действието на договор за депозит от 24.09.2009г. между депозанта – “Русе – специализирани превози” АД, гр. Русе – дъщерно дружество и “Български транспортен холдинг” АД, след като холдингът възстанови остатъка от 40 (четиридесет) хил. лв. по банковата сметка на депозанта.