» начало   » новини   » връзки   » контакти
   
   
За дружеството
Предмет на дейност
Управление
Дъщерни дружества
За акционера
Финансови отчети
   
       
 
Информация за акционера

Устройствени актове и вътрешни документи

   
Политика за възнагражденията

   
  Акционерен капитал
 


Размер на капитала
Съдебно регистрираният капитал на „Български транспортен холдинг” АД е 328 523 лева, разпределен в 328 523 броя акции с номинална и емисионна стойност един лев всяка.

Брой акции
„Български транспортен холдинг” АД е публично дружество по смисъла на ЗППЦК и всички 328 523 броя акции от записания капитал на дружеството са изплатени изцяло с парични средства

Права, преференции и ограничения
Капиталът на Дружеството е разпределен в 328 523 поименни безналични акции с право на глас в Общото събрание на акционерите, всяка от тях с номинална стойност от 1 /един/ лев.
Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност.
Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял. Акциите са неделими.
Когато няколко лица притежават една акция, те упражняват заедно или чрез пълномощник правата си по нея.

Общо събрание на акционерите
Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участват в него лично или чрез упълномощен представител. Писменото пълномощно за представляване на акционера в Общото събрание трябва да бъде за конкретно Общо събрание, нотариално заверено и да има минимално съдържание, определено с наредба. Пълномощното трябва да бъде оригинално /не се допуска нотариално заверен препис/.
Общото събрание се провежда в седалището на Дружеството в град Пловдив на едно от следните места:
1. ул. „Кукленско шосе” № 34 в залата за събрания;
2. бул. „Шести септември” № 242 в залата за събрания.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най- късно до датата на обнародването на поканата за свикване на Общото събрание в офиса на Дружеството в кабинета на Директора за връзки с инвеститорите, независимо по чия инициатива е свикано събранието. Лицето, свикало събранието, представя на Директора за връзки с инвеститорите писмените материали. Запознаването с материалите може да бъде лично от акционера или чрез пълномощник с изрично оригинално пълномощно с нотариално заверен подпис.
При поискване писмените материали се предоставят на акционера безплатно срещу писмена молба, заведена в деловодството на Дружеството в рамките до три работни дни. Обстоятелството на притежаване на акции се установява с оригинална нотариално заверена декларация и документ за самоличност.

Участие в Общото събрание на акционерите
За участие в Общото събрание представителите на акционерите се легитимират с пълномощно при условията, посочени по- горе и документ за самоличност, като:
- Пълномощниците, представляващи повече от 500 /петстотин/ акции, са задължени да представят оригиналното си пълномощно не по- късно от 2 /два/ работни дни преди откриването на Общото събрание в деловодството на Дружеството съгласно чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК.
- Комисията за провеждане на регистрацията извършва проверка на постъпилите пълномощни и докладва резултатите пред Общото събрание.
- Пълномощници, неспазили горните изисквания, нямат право на регистрация.

За участие в Общото събрание акционерите се легитимират с документ за самоличност.
Право на глас се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание по списък на акционерите, изготвен от Централния депозитар. Правото на глас възниква с изплащането на дължимата вноска.

Гласуването на заседанията на Общото събрание е явно. По решение на Общото събрание гласуването може да бъде и тайно. Дивидентната политика на Дружеството се определя от Общото събрание на акционерите. Конкретният размер на дивидента се решава по предложение на Управителния съвет след съгласуване с Надзорния съвет от годишното Общо събрание на акционерите.
Право да получат дивидент имат лица с придобити акции при условията на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК.
Дивидентът се изплаща по банков път със съдействието на Централния депозитар съгласно нормативната уредба.

   
Одитен комитет

В дружеството функционира система за вътрешен контрол, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Вътрешният контрол се осъществява от Одитен комитет. Общото събрание на акционерите е приело Правилник (статут) на одитния комитет към „Български транспортен холдинг” АД. Одитният комитет наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност; наблюдава, обсъжда и одобрява всички съществени промени в счетоводните политики, които имат съществен материален ефект за компанията; наблюдава и обсъжда ефекта на всички регулаторни и счетоводни промени; създава система за получаване, съхранение и проверка на всички оплаквания по отношение на счетоводни практики, вътрешен контрол и одиторски дейности, включително създаване на система за получаване на сигнали от служители за прилагане на спорни счетоводни и одиторски практики; наблюдава за интегритета на финансовите отчети и следи дали дават вярна и честна картина за финансовото състояние на предприятието; наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане; наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети; проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в съответствие с изискванията на глави шеста и седма от Закона за независимия финансов одит; наблюдава работата на външния одитор и предлага да бъде заменен, ако открие проблеми в работата му, например конфликт на интереси или откриване на зависимост в неговата работа; наблюдава спазването на всички правни и регулаторни изисквания, във връзка с финансовото отчитане; наблюдава системата за оповестяване и спазването на Програмата за вътрешен контрол, етика и лоялност и мерки за превенция и разкриване на подкупи на служителите на „Български транспортен холдинг” АД и дъщерните му дружества. Одитният комитет е в състав:
 • Ивелина Асенова Танковска
  • образование - висше икономическо
  • специалност „Счетоводство и контрол”
 • Христо Георгиев Димитров
  • образование - висше икономическо
  • специалност „Икономика на транспорта”
 • Костадин Славчев Костадинов
  • образование - висше икономическо
  • специалност „Счетоводство и контрол”
   
Информация за регистрирания одитор

 • Стоян Величков Тинчев, рег. N 0151.
   
Информация за директора за връзки с инвеститорите


Михаил Тодоров Попов

Адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ 82, ет. 5, офис 510
Тел.: 032/626082; 0887867299
E-mail: mihail@bthold.com