» начало   » новини   » връзки   » контакти
   
   
За дружеството
Предмет на дейност
Управление
Дъщерни дружества
За акционера
Финансови отчети
   
       
 
Система на управление

Системата на управление на „Български транспортен холдинг” АД е двустепенна по смисъла на Търговския закон.

Органи на управление са:

   » Общо събрание на акционерите
   » Надзорен съвет
   » Управителен съвет
   » Документът по чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК, който „Български транспортен холдинг” АД спазва е програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. - вижте документа

   
  Надзорен съвет
 
 
Председател: Светла Койчева Русева
- образование - висше икономическо
- специалност “Финанси”
Заместник-председател: Божана Петкова Петкова
- образование - висше, юрист, адвокат
Член: Христо Георгиев Димитров
- образование - висше икономическо
- специалност „Икономика на транспорта”
   
  Управителен съвет
 
 
Председател: Константин Росенов Александров
- образование - висше икономическо
- специалност “Бизнес администрация”
Изпълнителен директор:

Тодор Михайлов Попов
- образование - висше икономическо
- специалност „Икономика и организация на международния туризъм”

Член: Елка Стефанова Кетипова
- образование – висше икономическо
- специалност “Икономика на транспорта”