» начало   » новини   » връзки   » контакти
   
   
За дружеството
Предмет на дейност
Управление
Дъщерни дружества
За акционера
Финансови отчети
   
       
 
За дружеството

„Български транспортен холдинг” АД е публично акционерно дружество, правоприемник по всички договорни отношения, пасиви и активи на НПФ “Транспорт” АД.
НПФ „Транспорт” АД беше учреден в гр. Пловдив на 28.09.1996 г. и вписан в Търговския регистър с Решение № 10272/14.11.1996 г. на Пловдивския окръжен съд.
След проведеното на 06.02.1998 г. Общо събрание на акционерите в Търговския регистър се вписа преуреждането на дейността на НПФ „Транспорт” АД в Акционерно холдингово дружество по Търговския закон с наименование „Български транспортен холдинг” АД.
Дружеството се включва активно в процеса на масова приватизация. В периода до 2002 година е изградена основата на нашия инвестиционен пакет, който включва предимно предприятия от транспортния сектор.
От формирането на бизнес групата през 1996 година до днес, компанията е реализирала значителни успехи.

„Български транспортен холдинг” АД има сключен договор със „Сервиз финансови пазари” ЕООД, в качеството на едноличното дружество на информационна агенция по чл. 43а от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

   
  Седалище
 
 
Адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” 82
Тел.: 032 / 62 60 82
Факс: 032 / 62 43 17
E-mail: office@bthold.com
   
  Офис
 
 
Адрес на офиса: гр. София, бул. „Г. С. Раковски” 108
Тел.: 02 / 988 49 48
Факс: 02 / 988 49 48