» начало   » новини   » връзки   » контакти
   
   
За дружеството
Предмет на дейност
Управление
Дъщерни дружества
За акционера
Финансови отчети
 
     
 
За нас   Новини  
 
Български транспортен холдинг АД е акционерно дружество, учредено на 28.09.1996 г. година под името НПФ "Транспорт". Дружеството се включи активно в процеса на масова приватизация и до 2002 година изгради напълно инвестиционния си пакет, който включва предприятия предимно от сектор "Транспорт".

2018-07-27 – “БТХ” АД представи финансов отчет за дейността през шестмесечието на 2018 г.
2018-07-10 Вътрешна информация
2018-06-28 Протокол от проведено Общо събрание на акционерите
2018-05-30 - “БТХ” АД представи публично уведомление на консолидирана основа за 1-во тримесечие на 2018г.
2018-05-25 – Вътрешна информация

..."Троян-автотранспорт" АД, гр. Троян, продаде на ЕТ "Хайредин Мухтаров" следния собствен на дружеството недвижим имот...

2018-05-17 - “БТХ” АД публикува покана за свикване на ОСА
2018-05-10 – Вътрешна информация
2018-05-08 – Вътрешна информация
2018-05-08 – Вътрешна информация
2018-04-30 – “БТХ” АД свиква редовно Общо събрание на акциионерите
2018-04-23 – “БТХ” АД представи публично уведомление за 1-во тримесечие на 2018г.
2018-03-27 - “БТХ” АД представи годишен консолидиран финансов отчет за 2017 г.
 
Отчети  
 
2018
Отчет за 1-во шестмесечие
Консолидиран Отчет за 1-во тримесечие
Отчет за 1-то тримесечие
 
2017
Годишен консолидиран отчет за 2017 г.
Годишен отчет за 2017 г.
Отчет за 4-то тримесечие
Консолидиран отчет за 3-то тримесечие
Отчет за 3-то тримесечие
Консолидиран отчет за 1-во шестмесечие
Отчет за 1-во шестмесечие
всички отчети...
 
   
  Тази страница съдържа резюмирана информация за „Български транспортен холдинг” АД и неговата дейност, в това число и за дъщерните му дружества и не претендира за изчерпателност. Съставителите й препоръчват на инвеститорите да се запознаят подробно с всички аспекти на дейността на емитента от различни източници преди да вземат решение за инвестиране.
Акционерите и инвеститорите могат да се запознаят с допълнителна информация относно Български транспортен холдинг” АД, в седалището на дружеството в гр. Пловдив с адрес на управление бул. „Христо Ботев” 82 всеки работен ден от 9 до 11:30 и от 13:30 до 16 часа. Лице за контакти- директор за връзки с инвеститорите.